ദുഃഖം കൊണ്ട് വറ്റി വരണ്ടു പോയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി പടരുന്ന നനവാണ്‌ സൊലസ്

നിരുപാധികമായ സ്നേഹത്തിന്റെ 16 വർഷങ്ങൾ , Solace- An epic journey of unconditional love